§ 1 Postanowienia ogólne

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Moduł -program komputerowy, pozwalający na sprawdzenie składników czynszowych, salda konta czynszowego poprzez Internet.
 2. użytkownik – osoba, zarejestrowana w systemie E-Czynsze
 3. Adres e-mail - adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika we wniosku o aktywację.
 4. Hasło - kombinacja znaków indywidualna dla każdego użytkownika,
 5. Administrator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAGIELLONKA”

§ 2 Rejestracja Użytkownika

 1. Celem otrzymania dostępu do modułu E-CZYNSZE Użytkownik zgłasza się osobiście do Działu Księgowości Czynszów z dowodem tożsamości ze zdjęciem.
 2. Użytkownik składa wniosek o dostęp do modułu, który jest jednocześnie akceptacją niniejszego Regulaminu. Wniosek można pobrać w Dziale Księgowości Czynszów.
 3. Po aktywacji Użytkownik loguje się i zostaje poproszony o zmianę hasła.
 4. W przypadku kilku właścicieli jednego lokalu, konieczne jest wypełnienie oświadczenia o wyborze jednego Użytkownika systemu E-CZYNSZE. Oświadczenie można pobrać w Dziale Księgowości Czynszów.
 5. Dostęp do modułu E-CZYNSZE jest możliwy poprzez Internet pod adresem eczynsze.smjagiellonka.pl.

§ 3 Zasady korzystania z modułu

 1. Administrator, może bez podania przyczyny modyfikować usługi dostępne w module, a także zawieszać lub ograniczać ich działanie. Może również dodawać nowe usługi.
 2. Użytkownik nie może w żadnej formie udostępniać osobom trzecim swoich danych dostępowych.
 3. Za pomocą adresu e-mail i hasła użytkownik uzyskuje dostęp do modułu jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczy to posiadanych przez niego lokali.
 4. W razie zgubienia, kradzieży lub utraty danych dostępowych w innych okolicznościach fakt ten należy zgłosić do Administratora, który niezwłocznie zablokuje dostęp do modułu.
 5. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.

§ 4 Zakres odpowiedzialności

 1. Za prawidłowe działanie modułu E-CZYNSZE odpowiada Administrator.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia danych dostępowych przez osoby trzecie.
 3. Moduł E-CZYNSZE działa w oparciu o automatyczne, nie weryfikowane przez pracownika generowanie informacji. W każdym przypadku wystąpienia nieprawidłowości co do prezentowanych danych należy skontaktować się z pracownikiem Działu Księgowości Czynszów w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 4. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem modułu E-CZYNSZE nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem modułu E-CZYNSZE.

§ 5 Pozostałe postanowienia

 1. Korzystanie z modułu E-CZYNSZE jest bezpłatne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu dostępu do modułu E-CZYNSZE.
 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Administrator zamieści tekst Regulaminu pod adresem określonym w § 2 pkt 5.
 4. Regulamin opublikowany na stronie adresowej uznaje się za doręczony do Użytkownika.
 5. Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych modułu wykorzystywane będą tylko w celach statutowych.
 6. Treść Regulaminu dostępna jest dla wszystkich Użytkowników do wglądu na stronie adresowej spółdzielni oraz w Dziale Księgowości Czynszów spółdzielni.
 7. Wszyscy Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu nr 12/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku i wchodzi w życie z dniem 18.12.2015 roku.